Etusivu Liity jäseneksi & jäsenedut
Liity jäseneksi & jäsenedut

JÄSENEKSI LIITTYMINEN & JÄSENMAKSU

Tango Arcónin jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka on 20 €; opiskelijat ja eläkeläiset 10 €.
Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Näin pääset tunneille jäsenhintaan sekä osallistumaan viikonloppukursseille. Jos maksat alennettua jäsenmaksua, esitäthän opiskelija/eläkekorttisi  kertaluontoisesti kauden alussa esim. tunneille osallistuessasi. Kiitos.

Maksaessasi jäsenmaksua käytä viitenumeroa:
- normaali jäsenmaksu 20 euroa, viitenumero 31008
- opiskelijat ja eläkeläiset 10 euroa, viitenumero 31011

Jäsenmaksut yhdistyksen pankkitilille Keski-Suomen Osuuspankkiin FI28 5290 0220 3279 00


KAUSIMAKSUT KEVÄT 2023 - käytä maksaessasi viitenumeroa!

  • alkeet 1 kerta/vko 65 €, viitenumero 31406, opiskelijat ja eläkeläiset 50 €, viitenumero 31419
  • jatkotaso 1 kerta/vko 80 €, viitenumero 31406, opiskelijat ja eläkeläiset 65 €, viitenumero 31419
  • alkeis- ja jatkotaso 2 kertaa/vko 110 €, viitenumero 31406, opiskelijat ja eläkeläiset 95 €, viitenumero 31419
  • sarjakortti 5 krt 40 €, viitenumero 31503
  • edistyneiden sunnuntaiopetus, kertamaksu 10 €, viitenumero 31600 (myös sarjakortti käy)
  • kertamaksu jäsenille 10 €, ei jäsenille 15 €, molemmissa viitenumero 31600

Tapahtumaan pääsee esittämällä maksukuitin.

Huom! Kestävien jäsenille -10% alennus kausimaksuista!


 

TIEDOTTAMINEN & SÄHKÖPOSTILISTALLE LIITTYMINEN

Tango Arcón tiedottaa toiminnastaan nettisivujen, sähköpostin sekä facebook-sivun Tango Arcón Keski-Suomi kautta.  Mm. viime hetken peruutukset tai muut nopeat tiedotteet saattavat tulla pelkän sähköpostin kautta, vaikka ne mahdollisuuksien mukaan pyritään laittamaan myös nettiin.

Jos haluat liittyä postitusilstalle TAI pois listalta, lähetä vapaamuotoinen viesti osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

Esim. "Haluan LIITTYÄ postituslistallenne tai haluan POIS postituslistaltanne. Osoitteeni on: oma@osoite."

Listalla on yksi yksinkertainen 'käyttöohje': ÄLÄ KOSKAAN LÄHETÄ ITSE MITÄÄN VIESTEJÄ LISTALLE :) Parasta myös on, ettei koskaan vastaa listan viesteihin, koska helposti 'Reply to all' -toimintoa käyttämällä viestit menevät kaikille listan jäsenille.

JÄSENETUNA

Voit lainata musiikkia seuran tangomusiikkikirjastosta. Lainattavissa on myös 4 kpl DVD-levyjä Pino Dangiolan järjestämien Tangocamp-leirien ohjelmistoista. Levyjä saat lainaksi kyselemällä puheenjohtajalta.

Laina-aika on maksimissaan kaksi viikkoa.

 

Lisäksi voit vuokrata yhdistyksen Yamaha stagepas 300 pa-settiä, jos tarvitset johonkin tilaisuuteesi hyvää musiikinsoitto-laitteistoa. Vuokra on 20€/vuorokausi. Laiteitta voit kysellä puheenjohtajalta Pekka Poutiainen p. 044 207 5188

 

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Tango Arcón ja kotipaikka on Jyväskylä.


2.Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää argentiinalaisen tangon kulttuuria, 
sen tuntemusta, tunnettavuutta ja harrastusta Keski-Suomen alueella sekä kehittää 
jäsentensä tanssitaitoja ja musiikin tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta argentiinalaisen 
tangon opetusta, tanssiaisia, kilpailuja, esityksiä, konsertteja sekä muunlaisia 
tangokulttuuria edistäviä tapahtumia. Yhdistys pyrkii tarvittaessa ylläpitämään yhteyksiä
vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin. Yhdistys voi myös järjestää matkoja jäsenilleen
tangokulttuurikohteisiin, kilpailuihin ja koulutuksiin. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös kerätä 
osallistumismaksuja kursseilta sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi 
myös asiaankuuluvan luvan hankittuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, 
ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä omistaa tai vuokrata toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


3. Yhdistyksen jäsenet


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen 
ja säännöt. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat olla kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka 
on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää 
yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 
Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden 
ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu peritään kerran vuodessa ja sen 
suuruuden päättää syyskokous. Vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta 
päättää hallitus.


6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä 
ja 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä


8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 
hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous 
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella- ja kunniajäsenellä on yksi ääni. 
Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on voittanut 
äänestyksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella
sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen 
internet-sivujen kautta.


11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

. kokouksen avaus
. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
· hyväksytään kokouksen työjärjestys
· esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
· päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
· käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· kokouksen avaus
· valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
· hyväksytään kokouksen työjärjestys
· vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun 
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
· valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
· valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
· käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 22.03.2009

 

Viimeksi päivitetty 10.01.2012 21:12

 

Viimeksi päivitetty 17.03.2023 12:38